Keyboard Support

Contact and Search

Keyman.com Homepage

Header bottom

Keyman.com

On this page

Burushãski Girminas - Roman/latin Keyboard Help

Please use the keyboard as you would use any other American English keyboard except for phoneme unique to Burushăski, Shina and Khowar. Following is the chart that can be used as a guidance. The keyboard is designed and developed after careful consideration of the linguistic context in which burusho people live.

This means the proposed alphabets would not only be easy for burusho speakers to write but they also are common to the speakers of Urdu, Shina and Khowar. While IPA standards are excellent for language professionals, this keyboard and the proposed alphabets are for the common people to communicate.

Key Combinations

Output/Symbol

Word

gloss/meaning

Sentence

aa

ã

sãtik

yesterday

né sãtik akho dǐm bam

a

a

bar

word, gorge

güćé bo bar an ďuwa ka sén.

i

i

ikhar

himself/itself

né ikhar aj ďéephoghorini

ii

ǐ

ǐlji

after

ja ǐlji gogha siýam.

e

e

ťerék

white poplar

ťerék ajo ghosanum maýimi.

e'

é

éť

do

ďoro éť.

e'e

ée

éeť

make it done

né ďewaqal ďoro éeť

o

o

opái

with them, near them

wé opai béska api.

o'

õ

õsén

teach them

ghéýu gha sabaq õsén.

u u

ũ

bũm

(of a liquid) thick

chai ajo bũm mani.

u .

ü

büm

(sh) was

Mo akho büm.

k k

ǩh

ǩhaŝh

till, until

akho ǩhãŝh ďãýamam.

s '

ŝh

ŝhapik

food, bread

paqo ŝhéh

jj

ǰ

ǰakun

donkey

ǰakun ďiýa.

Jj

ǰ

ǰakun

donkey

gg

ǧ

phainǧ

lie

phainǧ aýéť.

l'

ļ

ļamãn

the hanging flap of shirt/kamiz

ļamãn će ďohon.

L'

Ļ

Ļamãn

the hanging flap of shirt/kamiz

tt

ť

ťaťi

father

ťaťi hãļe bai.

Tt

Ť

Ťaťi

Father

gh

gh

ghosanum

tall, long

ťerék ajo ghosanum ďuwa.

y'

ý

ťaýi

that way

ťaýi akuwan.

c'

ć

ćapán

sew it

gatunz ćapan.

c,

ç

çüm

poke

çüm éť

dd

ď

ďiýa

came, he came

ťaťi hãla ďiýa.

Dd

Ď

Ďiýa

came, he came

c'h

ćhe

ćheļ

water

ćhel achhi.

c, h

çh

çham

hungry

çham amana.

chh

chh

chhaghorum

cold

chhaghorum ćheļ achhi.

t'h

ťh

ťháť/ ťhap

cold/ night

ťhať ámana

th

t

thánǧ

push

thanǧ ét

gg

ǧ

haranǧ

among, in the miďle

among, between

Using the keyboard on touch devices

On mobile devices where burushaski girminas keyboard is installed, press key and hold for the character "s" to appear. See the following exhibit.


All Documentation Versions