Keyboard Support

Contact and Search

Keyman.com Homepage

Header bottom

Keyman.com

On this page

Burushãski Girminas - Roman/latin Keyboard Help

Burushãski Girminas is a Latin-based keyboard developed by Quwat K. Sunny. It was developed primarily for Burushãski of Yasin. It can flawlessly be used in other variants of Burushaski as well as shina and khowar. Additional characters requested by speakers of other Burushãski variants. Quwat is an native speaker of Burushãski from Yasin, Qořqolhți.

Yasin Burushãski orthography
Using Yasin Burushaski orthography
How to use the keyboard (Desktop)
How to use the keyboard on touch devices (tablets, phones)


Yasin Burushãski orthography


abás
B
bai, bam, bim
C
chai, chhap
D
dadanǧ
E
behé
F
sáhf
G
gan, ghan, gámün
Á
ápai
 
Ć
ćapán, ćhéļ

ḍünǧ,dánǧ

É
épai
Ph
phainǧ
ǧ
phainǧ
Ã
ãmaļa
 
Ç
çüm, çám çham
H
hoi,hán
ikhár
J
ja, jinari
K
káp
L
lip
M
müļ, máļ
N
nawářć
Ǐ
ǐlji
Ǯ
Ǯakün
Ǩh
ǩhoḍai
Ļ
Ļap
ṅýám, ṅýa
O
P
pán, mán
Q
qáw, qáhfya
R
bar, gar
S
sap, shón
T
tók, thánǧ
U
Õ
õsén
 
Ř
Bařkolhți, Ḍařküț
Š
šháp, šhápik
Ț
țáp, țháp
Ü
Țüp
Ó
chópor
 
Ũ
Jũk, Ũļé
V
W 

Wáļ
Wál
wãřċa

X
Y
yakáļ
Z
záhrimüra
 
Ý
baýašh

Using Yasin Burushaski orthography

Characters

Word

Meaning

Sentence

ã

sãtik

yesterday

né sãtik akho ḍǐm bám

a

bar

word, gorge

 güćé bo bar an ḍuwa ka jagha sén

á

ápai, apái

near me, (he) is not

ja apái bo api.

i

ikhar

himself/itself

né ikhar ajo ḍéephoghori

ǐ

ǐlji

after

ja ǐlji gogha siýam.

e

țerék

white poplar

țerék ajo ghosanüm maýimi.

é

éť

do

ḍoro éť.

ée

éeť

make it done

né ḍewaqal ḍoro éeț

o

opái

with them, near them

wé opai béska api.

õ

õsén

teach them

ghéýu gha sabaq õsén.

ó

ḍohón.

hold

arén ćé ḍohón

ũ

bũm

(of a liquid) thick

chai ajo bũm mani.

ü

büm

(sh) was

mo akho büm.

ǩh

ǩhaŝh

till, until

akho ǩhãŝh ḍãýamam.

šh

šhapik

food, bread

paqo šhéh

Ǯ

ǯakün

donkey

ǯakün ḍiýa.

ǧ

phainǧ

lie

pháinǧ aýéț

ļ

ļamãn

the hanging flap of shirt/kamiz

ļamãn će ḍohón.

ț

țați

father

țați hãļé bái

gh

ghosanum

tall, long

țerék ajo ghosanum ḍuwa.

ý

țaýǐ

that way

țaýi aýi néh

ć

ćapán

sew it

gatünz ćapán

ç

çüm

poke

çüm éț

ḍohón.

hold

arén ćé ḍohón

ćh

ćhéļ

water

ćhéļ achhi

çh

çhám

hungry

çhám amana.

chh

chhaghórüm

cold

chhaghorüm ćhéļ achhi

țh

țháț/ țhap

cold/ night

țhápé țháț amana.

th

tháng

push, nudge

thanǧ éț

ṅýa, ṅýám

Bear, sweet

ṅýã ṅýám jinari šhiçimi


Typing characters with Burushaski Girminas Keyboard (Desktop)

Characters
Á
Ã
Ć
Ç
É
Ǧ
Ǐ
Ǯ
Ǩh
Ļ
Key Combinations
A + single quote
A + A
C + C
C + Comma
D + D
E + E
G + G
I + I
J + J
K + K
L+ L
N + single quote
Characters
Ó
Õ
Ř
Š
Ũ
Ü
Ý
Key Combinations
O +single quote
O+O
R + h
S + S
U + U
U + Dot
Y +Y

Typing additional characters as required by other variants:

Additional characters used by many other linguists are included in Burushaski Girminas Keyboard, as requested by speakers of other variants of Burushaski. On desktop machine key combinations will output the symbols while on mobile devices, pressing the primary key will show the additional characters.

Ċ

Ġ

Ŗ

Ş

Ś

Ż

Ș
C +Dot
C + single quote
G + Dot
N + Dot
R + Dot
S + comma
S+ single quote
z + dot
S + dot

Using the keyboard on touch devices

On mobile devices, where keyman engine and Burushaski Girminas is installed, press and hold the main character for the accentuating characters to appear. For example, press and hold J and Ǯ in Ǯakün will appear. Similarly, you can press and hold K for ǩ in ǩhoḍai to appear.

All Documentation Versions