Keyboard Support

Contact and Search

Keyman.com Homepage

Header bottom

Keyman.com

On this page

လၟေၚ်တက် Mon (Phonetic) Keyboard

ပ္ဍဲအရာတက်အက္ခရ်တံဂှ် တၞဟ်ခြာနူကဵုတက်အက္ခရ်သာမညတံရ။ ြ, ု, ူ တံဂှ် နွံမွဲမဓဝ်ဟေၚ်တုဲ ကာလတက်မ္ဂး ဍေံပြံၚ်လှာဲကဵု ဗွဲမဗဗွဲကဵုသၞောတ်သၞောဝ်အက္ခရ်ရ။ (အယာံမာတ်ဒးသမ္တီညိညဓဝ်ရ။)
တက်အာလၟေၚ်ဖ္ဍောတ်ရမျှာၚ်လိက်မန်ရ။ လၟေၚ်ဖ္ဍောတ်ရမျှာၚ် ဗျန် + ဗျန်ကွက် + လက်သဏ်ကၟက် + သွဵု ဒးတက်လၟေၚ်အက္ခရ်မန်ဝွံရ။ ဗွဲမဗဗွဲကဵုလၟေၚ်အက္ခရ် ပြုပြေၚ်ကဵုလၟေၚ်မာန်ရ။

၁။ Mon (Phonetic) Keyboard

Unshifted

Shift

Right Alt

Shift + Right Alt

Mobile Default Layer

Mobile Shift Layer

Mobile Numeric Layer

၂။ ဗီုဂွံတက်ဗျန်ကွက်ဂမၠိုၚ်

မၞုံပၟိက် သၟိက်မိက်ဂွံတက် အက္ခရ်ကွက်လ္ပာ်သၟဝ်(္က,္ခ,္ဂ)မ္ဂး ဍဵုShift + Fတုဲ တက်ဗျန်မဆေၚ်စပ်တံဂှ်ညိ။

မလိက် လၟေၚ်ပံၚ်အက္ခရ် လၟေၚ်တက်အက္ခရ်
က္က က + ္‌ + က u + F‌ + u
က္ခ က + ္‌ + ခ u + F‌ + c
ဂ္ဂ ဂ + ္‌ + ဂ * + F‌ + *
ဏ္ဌ ဏ + ္‌ + ဌ P + F‌ + X
ဍ္ဎ ဍ + ္‌ + ဎ ! + F‌ + ~

၃။ အက္ခရ်သ္ပတၟေၚ်ဂမၠိုၚ်

တၞဟ်နဂွံသမ္တီလောဲသွာညိဂးတုဲ မစုတ်လဝ်အက္ခရ်တံရ။

မလိက် လၟေၚ်ပံၚ်အက္ခရ် လၟေၚ်တက်အက္ခရ်
ဋ္ဌ ဋ + ္‌ + ဌ # + F‌ + X (|)
ဏ္ဍ ဏ + ္‌ + ဍ P + F‌ + ! (@)
 1. '၎' ဂစိုတ်ကဟ်တြေံ (တို၎်)
 2. 'ၐ', 'ၑ' ပိဋကသၚ်္ချာ, သံသာကြိုတ်(သက္ကတ)

၄။ အက္ခရ်တၟေၚ်တၞဟ်ခြာဂမၠိုၚ်

 1. '၀' (သုည)ဂၞန်သၚ်္ချာ ကေုာံ 'ဝ' ဗျန် ဟွံတုပ်သၟဟ်ရ။
 2. 'ဇ' ကွက်ယ' ျ' 'ဇျ' ကေုာံ 'ၛ' ဗျန် ဟွံတုပ်သၟဟ်ရ။
 3. ‘ဉ' ဗျန် ကေုာံ 'ဥ'သွဵု ဟွံတုပ်သၟဟ်ရ။ ( ဗ + ျ + ဉ + ် = ဗျဉ်) (ဥ + တ + ု = ဥတု)
 4. သကွက်ရ 'သြ' ကေုာံ 'ဩ' သွဵု ဟွံတုပ်သၟဟ်ရ။ ( သ + ြ + န + ် = သြန်) (ဩ + ဝ + ် = ဩဝ်)

၅။ လၟေၚ်ရမျှာၚ်လိက်မန်

လၟေၚ်ဖ္ဍောတ်ရမျှာၚ် ဗျန် + ဗျန်ကွက် + လက်သန်ကၟက် + သွဵု ဒးတက်လၟေၚ်အက္ခရ်မန်ရ။

ဗျန် ဗျန်ကွက် လက်သန်ကၟက် သွဵု

မလိက် လၟေၚ်ပံၚ်အက္ခရ် လၟေၚ်တက်အက္ခရ်
ကေ က + ​ေ u + a
မဇ္ၛေ မ + ​ဇ + ္ + ၛ + ​ေ r + Z + F + Q + a
တၟေၚ် တ + ​ၟ + ​ေ + ၚ + ​် w + R + a + i + f
တှ်ေ တ + ​ှ + ​် + ​ေ w + S + f + a
စှော် စ + ​ှ + ​ေ + ​ာ + ် p + S + a + m + f
အိန္ဒြေ အ + ​ိ + န + ္ + ​ဒ + ြ + ​ေ t + d + e + F + K + j + a
သၚ်္ချေ သ + ​ၚ + ် + ္ + ​ခ + ျ + ​ေ o + i + f + F + c + s + a

၅။ လၟေၚ်သွဵုဒးမံၚ်ကၠာကြဴ

သွဵုတံဂှ် ကာလပံၚ်ကဵုဗျန်မ္ဂး လၟေၚ်သွဵုစှ်ၜါ ဒးတက်ရ။

ါ / ာ ိ / ီ / ဵ ​ေ ​ေါ / ​ော

မလိက် လၟေၚ်ပံၚ်အက္ခရ် လၟေၚ်တက်အက္ခရ်
ကာဲ (ကာယ်) က + ာ‌ + ဲ u + m‌ + J
ကောံ (ကောမ်) ​ က + ေ + ာ + ံ u + a + m + H
တိုၚ် တ + ိ + ု + ၚ + ် w + d‌ + k + i + f
တီု (တိုမ်) တ + ီ‌ + ု w + D‌ + k
တဵု (တိုဝ်) တ + ဵ + ု w + ^‌ + k
တုဲ (တုယ်) တ + ု + ဲ w + k + J
တုံ (တုမ်) တ + ု + ံ w + k + H
ပါဲ (ပါယ်) ပ + ါ + ဲ y + g‌ + J
ပါံ (ပါမ်) ပ + ါ‌ + ံ y + g + H
ပါ် (ပါက်) ပ + ါ‌ + ် y + g‌ + f

၆။ ဗီုဂွံတက်အက္ခရ်ဂမၠိုၚ်

မလိက် လၟေၚ်ပံၚ်အက္ခရ် လၟေၚ်တက်အက္ခရ်
ကြီု က + ြ + ီ + ု u + j + D + k
ပြီု ပ + ြ + ီ +ု y + j + D + k
ကိုဟ် က + ိ + ု + ဟ + ် u + d + k + [ + f
ကီု က + ီ + ု u + D + k
ကဵု က + ဵ + ု u + ^ + k
သၚ် သ + ၚ + ် o + i + f
သၚ်္ချာ သ + ၚ + ် + ္ + ခ + ျ + ာ o + i + f + F + c + s + m
ပိုဲ ပ + ိ + ု + ဲ (ပ + ိဲ + ု) y + d + k + J (or) y + $ + k
တ္ၚဲ တ + ္ + ၚ + ဲ w + F + i + J
ကဏ္ဍ က + ဏ + ္ + ဍ (က + ဏ္ဍ) u + P + F + ! (or) u + @
ဂန္တွာ ဂ + န+ ္ + တ + ‌ွ + ာ * + e + F + w + G + m
နု န + ု e + k
နူ န + ူ e + l
နျ န + ျ e + s
နှ န + ှ e + S
ဣန္ဒြိယ ဣ + န + ္ + ဒ + ိ + ယ E + e + F + K + d + ,
ဣန္ဒြေ ဣ + န + ္ + ဒ + ြ + ​ေ E + e + F + K + j + a
မည္ည မ + ည + ္ + ည r + n + F + n
ဍုၚ် ဍ + ု + ၚ + ် ! + k + i + f
စှ်ေ ​စ + ှ + ် + ေ p + S + f + a
တိံ တ + ိ + ံ w + d + H
သိၚ်္ဂဳ သ + ိ + ၚ + ် + ္ + ဂ + ဳ o + d + i + f + F + * + T
ကၠုၚ် က+ ၠ + ု + ၚ + ် u + Y + k + i + f

၇။ ဗျန်ပံၚ် 'ါ' ကၞာတဲမာန်ဂမၠိုၚ်

ခါ ဂါ ဒါ ပါ ဝါ ၜါ

၈။ တၟေၚ်ဂစိုတ်အက္ခရ်

 1. နမသ္သာမိ သိရသာဟံ။ လောကဇေဋ္ဌ နရာသဘံ။
 2. သုဝိသုဒ္ဓ လောကုတ္တရံ။ မဟာသံဃ ဂဏုတ္တမံ။
 3. အဲလ္ၚောဝ်စိ နသိရသံ။ ကိလေသသ္ကုတ် ဂမြၚ်ဗုဒ္ဓံ။
 4. လောကုတ္တဵုသ္အး တွံဂးဓမ္မံ၊ သာဝကကၠာ မဟာသံဃံ။
 5. ဂၠးဇိုၚ်ပါဒံ ဍိက်ဟံဝန္ဒာ၊ ဆန်လဝ်လိခ်မွဲ သွက်နဲကွးဘာ၊
 6. ပ္ဍဲရးမည ပဝါသနာ၊ ကဒဵုဟွံသ္ၚောဲ ပ္ဍဲသုသနာ၊
 7. မဟာယျေန်ပ္ညဳ ခမဳဘောဂါ၊ ဗုဒ္ဓဝံသ နာမပြာထာ၊
 8. လောန်စှ်သုန်ဝှ် ကာလဂှ်မာ၊ ဆန်လိက်ဝွံရ ပဋိသၚ်္ခါ၊
 9. တၟေၚ်ဂစိုတ်ရ ဟီုပၠကဵုကၠာ၊ အက္ခရ်ပိုဒ်ဗျဉ် ဆန္ဒလၚ်္ကာ၊
 10. သွက်ချူကှ်ေကတ် ဗတ်မဉ်ဝေါဟာ။ ဂွံစေန်ဆက်အာ အနာဂတ်ညိ၊


 11. ဂစိုတ်ကက်ပၠန် နွံပန်ဇာတိ၊ က, ခ, ဂ, ဃ နာမစၟတ်ညိ၊
 12. က, ဂစိုတ်ကက် စက်, ပက်, လိုက်ပိ၊ ခ, ဂစိုတ်ကက် ဒိုခ်, သိုခ်,လခ်စိ၊
 13. ဂ, ဂစိုတ်ကက် ဝဂ်, မဂ်, နာဂ်ဂၠိ၊ ဃ, ဂစိုတ်ကက် မာဃ်, အနဃ်စိ၊
 14. သမ္တီလဝ်ညိ သတိပမှာ။


 15. ဂစိုတ်ကတ်ဂှ် နွံစှ်ပြကာ၊ စ, ဇ, ဋ, ဌ, ဍ, တ, ထမှာ၊
 16. ဒ, ဓ, သဟေၚ် လၟေၚ်မာတိကာ၊ စ, ဂစိုတ်ကတ် ဨကဝစ်ကၠာ၊၊
 17. သက္ကရာဇ်ဂျ ဂစိုတ်ဇ,မှာ၊ ဋ, မုဒ်ဂစိုတ် ၝောံကိုဋ်သေၚ်ဟာ၊
 18. ဌ, ဂစိုတ် အိုတ်ပါဌ်ဂါထာ၊ ဍ, ဂစိုတ်ကတ် ဝဍ္ဎနွံသွာ၊
 19. ဂစိုတ်တ, ဒန်သဳဓတ်ပန်ဏာ၊ ထ, ဒန်ဂစိုတ် ပိုထ်ဣရိယာ၊
 20. ဒ, ဂစိုတ်ကတ် ပိုဒ်, သဒ္ဒါမှာ၊ ကမ္မသာဓ်ဂျ ဓ, ဂစိုတ်ကၠာ၊
 21. ဨကသိုသ်ပၠ သ,ဂစိုတ်အာ၊ ပယိုဂ်လ္ၚဵုဂှ် ဟီုတွံကဵုကၠာ၊
 22. သ, ဂစိုတ်ကဟ် ဒယသ်ပြထာ၊ သမ္တီလဝ်ကၠာ ပကဵုမှာညိ။


 23. ဂစိုတ်ကန်ဂှ် ဟီုတွံပန်ဟေၚ်၊ ဉ, ဏ, န, ဠ နွံရဗွဲလၟေၚ်၊
 24. ဉ, ဂစိုတ်ကန် မဉ်, ဗျဉ် ဟွံဝေၚ်၊ ဏ, ဂစိုတ်ကန် လက်သဏ်,ဉာဏ်ဟေၚ်၊
 25. န, ဂစိုတ်ကန် ဌာန်, ဒတန်တၟေၚ်၊ ဠ, ဂစိုတ်ကန် ဒဠှဳ, ရုဠ်နၚ်၊
 26. သမ္တီပဝေၚ် တၟေၚ်ဂစိုတ်ကန်။


 27. ဂစိုတ်ကပ်ရ ဟီုပၠကဵုပၠန်၊ ပ, ဗ, ဘ အဴ နွံတဴပိဒွန်၊
 28. ပ, ဂစိုတ်ကပ် ပါပ်, ပပ်, ချပ်ဂၞန်၊ ဗ, ဂစိုတ်ကပ် ဒဗ်, ဒိဗ်ဟွံခၠန်၊
 29. ဘ, ဂစိုတ်ကပ် ဒြပ်လာဘ်ဂွံပၠန်၊ ဒေပ်စွံပတန် ပ္ဍဲခန္ဓညိ။
 30. ဂစိုတ်ကဝ်တုန် ဟီုပ္ဍန်မွဲဝါ၊ ရ, လ, ဝ စိ နွံပိပြကာ၊
 31. ရ, ဂစိုတ်ကဝ် ဂွံဓရ်ကိုပ်ကၠာ၊ လ, ဂစိုတ်ကဝ် လဝ်ကုသိုလ်သွာ၊
 32. ဝ, ဂစိုတ်ကဝ် ဒဝ်ကၠေံ သိုဝ်အာ၊ ပကိုဂ်လ္ၚဵုဂှ် ဟီုတွံကဵုကၠာ၊
 33. လ, ဂစိုတ်ကန် ပလ္လၚ်နာဲစာ၊ ယွံကွးဘာတံ တၟံအက္ခရာ၊
 34. ဒၞါဲချူကှ်ေအိုတ် ဂစိုတ်ဝွံကၠာ၊ သမ္တီကဵုမာန် ဉာဏ်ဂွံပြာထာ၊
 35. တဠပညာ ဟွံမှာဒှ်ရောၚ်။

၉။ လိခ်ဗွဟ်သၚ်္ကေတ

 1. ပ္ဍံသ္ဂောံစၠောံကၠောံ ထောံကၠေံဂလေံ ဒေံပ္တေံကွေံဟာ။
 2. စွံသွံဇွောံကၠာ ဖာတာဲဇရာံ ပဒါံကဵုကၠောန်။
 3. ဂစေံဂစေံ ဂှ်ဗ္ၜေံတေံမွဲ နွံပ္ဍဲဒၠောံဗ္တောန်။
 4. ပိုဲဂွံဟီုစၞောန် ကောၞ်သမ္ၚေဟ်ကၞာတ် ဂ္ညိာတ်ကျြိာ။
 5. ကလိံပှ်ပှ်ေ ဂစေံကကြၚ် ဟၚ်္ကြံလ္ၚီဖျေဲ။
 6. ပ္ကဴတေံတေံအေဲ မွဲသေဲဂကောံ ကရောမ်ညးမ္ၚိုလ်။
 7. ကိံနပုံပုံ တုမ်ပုၚ်သွဂ်ကံ တၟံကံကုသိုလ်။
 8. ဓရ်လောကုတ္တိုရ် တွံကဵုသမၠီု ဓီုဓုဲပါဲပေဲ။
 9. ယွံတၠောဗဵုပေါဲ ဒွံသ္ၚောဲဟွံတီ သီတုဲပါ်သှ်။
 10. သာ်ဝွံဗီုတွံ ဟွံဒှ်မွဲလှ်ေ ဗှ်ေတံဖှ်ပ္တိုန်။
 11. တြုံပြဒညာခိုဟ် တို၎်၎်လွိံကီု သီုကဵု ၚ်, န်။
 12. သမ္တီကဵုဗိုန် ဂိုဏ်ဗွဟ်တမၠာ ချပ်ဗစာတုဲဘသ်။

၁၀။ ဗွဲလက်သဏ်ဂစိုတ်တုပ်

ဂစိုတ်က ဍာ် ဍာၪ် ဍာက် ကော် ကောၪ် ကောက်
ဂစိုတ်ၚကိံ ကိၚ်သၟီ သၟိံ သၟိၚ်နပုံ နပုၚ်
ဂစိုတ်တကာ် ကတ်ခာ် ခတ်ဂာ် ဂတ်
ဂစိုတ်နပကာၞ် ပကာန်ကောၞ် ကောန်
ဂစိုတ်မ ကာံ ကာမ် တီ တိမ်တုံ တုမ် ကေံ ကေမ်ကောံ ကောမ်ကီု ကိုမ်
ဂစိုတ်ယကာဲ ကာယ်ကုဲ ကုယ်ကေဲ ကေယ်ချောဲ ချောယ်ပေါဲ ပေါယ်ပိုဲ ပိုယ်
ဂစိုတ်ဝကဵု ကိုဝ်ဂဵု ဂိုဝ် စဵု စိုဝ်ဒဵု ဒိုဝ်
ဂစိုတ်ဟကှ် က၎် ကဟ်ကှ်ေ ကေ၎် ကေဟ်ကို၎် ကိုဟ်တြုံ တြုဟ်ပ္တေံ ပ္တေဟ်
ဂစိုတ်အတံ တအ်ဒေံ ဒေအ်ပ္တောံ ပ္တောအ်

၁၁။ အက္ခရ်ဂစိုတ်တုပ်ရမ္သာၚ်တၟေၚ်

 1. ကောန်စေက် ကောန်စေက်၊ ဂတေက် ဂတေက်၊ ပေက်စုတ်ကဵုကွေက်။
 2. ညးရေက် သၠရေက်၊ ဍုက်ဍေက် ခဍေက်၊ ဝေက်န ဝေက်အာ။
 3. ကြေၚ် စသတ်ကြေၚ်၊ ကၠေၚ်ဒက် ကၠေၚ် ကၟောန်၊ ကေၚ်ကၠောန် ကေၚ်ကာ။
 4. ဗပေၚ် ပေၚ်ကၠာ၊ လေၚ်အာ ဇွောဝ်လေၚ်၊ ကၞုယ်ဂေၚ် ဖေက် ပေက်။
 5. ကစေၚ် တၞံဆေၚ်၊ တ္ၚဲစေၚ် တက်ဆေၚ်၊ ဍာ်ဍေၚ် ပြးဍေၚ်။
 6. အေၚ်ဒုၚ် သၟူအေၚ်၊ ပါဲဝေၚ် လံၚ်ဝေၚ်၊ ဇြုမ်သေၚ် ကိတ်တိၚ်။
 7. ဟွံသေၚ်ချိုတ်လှိၚ်၊ စိၚ်ဟေၚ်မတ်ကၠက်၊ ထပက်ဒးဟေၚ်။

၁၂။ ဂါထာပါဠိပိဋကသၚ်္ချာ

ကာဒိ ဋာဒိ ယကာရာဒိ၊ နဝသၚ်္ချာ ပကာသိတာ။
ပ ကာရာဒိ ပဉ္စသၚ်္ချာ၊ သုညာနာမ ည န သရာ။

က ဉ/ည
အ အာ
ဣ ဣဳ
ဥ ဥု
ဨ ဩ

All Documentation Versions