Keyboard Support

Contact and Search

Keyman.com Homepage

Header bottom

Keyman.com

On this page

SIL EL - Ethiopian Latin Keyboard Help

SIL EL - Ethiopian Latin Keyboard

 

The “SIL EL - Ethiopian Latin” keyboard is intended to support keying many Ethiopian latin-based scripts.

Special Vowels - Small Letters

keys:

 

; e

: e

; i

 

; o

 

; u

 

or:

 

e <

 

i <

 

o <

 

u <

 

or:

] a

] e

= e

i =

] i

] o

= o

u =

] u

 

ʌ

ɛ

ə

ɨ

ɩ

ɔ

ø

ʉ

ʋ

 

028C

025B

0259

0268

0269

0254

00F8

0289

028B

 

Special Vowels - Capital Letters

keys:

 

; E

: E

; I

 

; O

 

; U

 

or:

 

E <

 

I <

 

O <

 

U <

 

or:

] A

] E

= E

I =

] I

] O

= O

U =

] U

 

Ʌ

Ɛ

Ə

Ɨ

Ɩ

Ɔ

Ø

Ʉ

Ʋ

 

0245

0190

018F

0197

0196

0186

00D8

0244

01B2

 

Special Consonants - Small Letters

keys:

; b

; c

; d

; g

] g

; h

; n

: n

; s

or:

b <

c <

d <

g <

 

 

n <

= n

s <

or:

 

 

 

 

 

 

] n

 

 

 

ɓ

ç

ɗ

ɠ

ɣ

ħ

ŋ

ɲ

ʃ

 

0253

00E7

0257

0260

0263

0127

014B

0272

0283

 

Special Consonants - Capital Letters

keys:

; B

; C

; D

; G

] G

; H

; N

: N

; S

or:

B <

C <

D <

G <

 

 

N <

= N

S <

 

 

 

 

 

 

 

] N

 

 

 

Ɓ

Ç

Ɗ

Ɠ

Ɣ

Ħ

Ŋ

Ɲ

ʆ

 

0181

00C7

018A

0193

0194

0126

014A

019D

0286

 

Special “Non-Punctuation Word Forming” Characters

keys:

; X

; x

]  ]  (rota)

; '

] :

description:

glottal

pharyngeal

ejective or glottal stop

saltillo - straight glottal

postposed subject marker

 

ʔ

ʕ

ʼ

 

0294

0295

02BC

A78C

A789

 

Diacritics

First type the keystrokes from the leftmost column, followed by the keystroke at the top of the column.

keys:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

# or [

 

◌́

◌̀

◌̂

◌̌

◌̃

◌̕

◌̋

◌̏

◌̄

◌̱

◌̈

 

composed, else +0301

composed, else +0300

composed, else +0302

composed, else + 030C

composed, else +0303

composed, else +0315

composed, else +030B

composed, else +030F

composed, else +0304

composed,

else +0331

composed, else +0308

 

Diacritic Reference Table

First type the keystrokes from the leftmost column, followed by the keystroke at the top of the column.

For example, pressing “u” and then “1” produces “ú” or pressing “E” and then “4” produces “Ě

keys:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

# or [

a

á

à

â

ǎ

 

 

ȁ

ā

ä

 

00E1

00E0

00E2

01CE

 

 

0061 (+030B)

0201

0101

0061 (+0331)

00E4

A

Á

À

Â

Ǎ

 

 

Ȁ

Ā

Ä

 

00C1

00C0

00C2

01CD

 

 

0041 (+030B)

0200

0100

0041 (+0331)

00C4

] a

ʌ́

ʌ̀

ʌ̂

ʌ̌

 

 

 

 

ʌ̄

ʌ̱

 

 

028C (+0301)

028C (+0300)

028C (+0302)

028C (+030C)

 

 

 

 

028C (+0304)

028C (+0331)

 

] A

Ʌ́

Ʌ̀

Ʌ̂

Ʌ̌

 

 

 

 

Ʌ̄

Ʌ̱

 

 

0245 (+0301)

0245 (+0300)

0245 (+0302)

0245 (+030C)

 

 

 

 

0245 (+0304)

0245 (+0331)

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0062 (+0301)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0042 (+0301)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0063 (+0315)

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0043 (+0315)

 

 

 

 

 

e

é

è

ê

ě

 

 

ȅ

ē

ë

 

00E9

00E8

00EA

011B

 

 

0065 (+030B)

0205

0113

0065 (+0331)

00EB

E

É

È

Ê

Ě

 

 

Ȅ

Ē

Ë

 

00C9

00C8

00CA

011A

 

 

0045 (+030B)

0204

0112

0045 (+0331)

00CB

; e

ɛ́

ɛ̀

ɛ̂

ɛ̌

 

 

 

 

ɛ̄

ɛ̱

ɛ̈

e <

025B (+0301)

025B (+0300)

025B (+0302)

025B (+030C)

 

 

 

 

025B (+0304)

025B (+0331)

025B (+0308)

] e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; e 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɛ̱̈

e < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025B

(+0331 +0308)

] e 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; E

Ɛ́

Ɛ̀

Ɛ̂

Ɛ̌

 

 

 

 

Ɛ̄

Ɛ̱

Ɛ̈

E <

0190 (+0301)

0190 (+0300)

0190 (+0302)

0190 (+030C)

 

 

 

 

0190 (+0304)

0190 (+0331)

0190 (+0308)

] E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; E 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ɛ̱̈

E < 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

(+0331 +0308)

] E 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: e

 

 

 

 

 

 

 

 

ə̄

 

 

= e

 

 

 

 

 

 

 

 

0259 (+0304)

 

 

: E

 

 

 

 

 

 

 

 

Ə̄

 

 

= E

 

 

 

 

 

 

 

 

018F (+0304)

 

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0067 (+0301)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0047 (+0301)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i

í

ì

î

ǐ

 

 

ȉ

ī

ï

 

00ED

00EC

00EE

01D0

 

 

0069 (+030B)

0209

012B

0069 (+0331)

00EF

I

Í

Ì

Î

Ǐ

 

 

Ȉ

Ī

Ï

 

00CD

00CC

00CE

01CF

 

 

0049 (+030B)

0208

012A

0049 (+0331)

00CF

; i

ɨ́

ɨ̀

ɨ̂

ɨ̌

 

 

ɨ̋

ɨ̏

ɨ̄

ɨ̱

ɨ̈

i <

0268 (+0301)

0268 (+0300)

0268 (+0302)

0268 (+030C)

 

 

0268 (+030B)

0268 (+030F)

0268 (+0304)

0268 (+0331)

0268 (+0308)

i =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; I

Ɨ́

Ɨ̀

Ɨ̂

Ɨ̌

 

 

Ɨ̋

Ɨ̏

Ɨ̄

Ɨ̱

Ɨ̈

I <

0197 (+0301)

0197 (+0300)

0197 (+0302)

0197 (+030C)

 

 

0197 (+030B)

0197 (+030F)

0197 (+0304)

0197 (+0331)

0197 (+0308)

I =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] i

ɩ́

ɩ̀

ɩ̂

ɩ̌

 

 

 

 

ɩ̄

ɩ̱

 

 

0269 (+0301)

0269 (+0300)

0269 (+0302)

0269 (+030C)

 

 

 

 

0269 (+0304)

0269 (+0331)

 

] I

Ɩ́

Ɩ̀

ɩ̂

ɩ̌

 

 

 

 

Ɩ̄

Ɩ̱

 

 

0196 (+0301)

0196 (+0300)

0196 (+0302)

0196 (+030C)

 

 

 

 

0196 (+0304)

0196 (+0331)

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006B (+0315)

 

 

 

 

 

K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004B (+0315)

 

 

 

 

 

m

ḿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1E3F

006D (+0300)

 

 

 

 

 

 

006D (+0304)

 

 

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1E3E

004D  +0300)

 

 

 

 

 

 

004D (+0304)

 

 

n

ń

 

 

ñ

 

 

 

 

 

 

0144

006E  +0300)

 

 

00F1

 

 

 

006E (+0304)

 

 

N

Ń

 

 

Ñ

 

 

 

 

 

 

0143

004E (+0300)

 

 

00D1

 

 

 

004E (+0304)

 

 

; n

ŋ́

 

 

 

 

 

 

 

ŋ̄

 

 

n <

014B (+0301)

 

 

 

 

 

 

 

014B (+0304)

 

 

; N

Ŋ́

 

 

 

 

 

 

 

Ŋ̄

 

 

N <

014A (+0301)

 

 

 

 

 

 

 

014A (+0304)

 

 

o

ó

ò

ô

ǒ

 

 

ő

ȍ

ō

ö

 

00F3

00F2

00F4

01D2

 

 

0151

020D

014D

006F (+0331)

00F6

O

Ó

Ò

Ô

Ǒ

 

 

Ő

Ȍ

Ō

Ö

 

00D3

00D2

00D4

01D1

 

 

0150

020C

014C

004F (+0331)

00D6

; o

ɔ́

ɔ̀

ɔ̂

ɔ̌

 

 

 

 

ɔ̄

ɔ̱

ɔ̈

o <

0254 (+0301)

0254 (+0300)

0254 (+0302)

0254 (+030C)

 

 

 

 

0254 (+0304)

0254 (+0331)

0254 (+0308)

] o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; O

Ɔ́

Ɔ̀

Ɔ̂

Ɔ̌

 

 

 

 

Ɔ̄

Ɔ̱

Ɔ̈

O <

0186 (+0301)

0186 (+0300)

0186 (+0302)

0186 (+030C)

 

 

 

 

0186 (+0304)

0186 (+0331)

0186 (+0308)

] O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0073 (+0315)

 

 

 

 

 

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0053 (+0315)

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0074 (+0301)

 

 

 

 

0074 (+0315)

 

 

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0054 (+0301)

 

 

 

 

0054 (+0315)

 

 

 

 

 

u

ú

ù

û

ǔ

 

 

ű

ȕ

ū

ü

 

00FA

00F9

00FB

01D4

 

 

0171

0215

016B

0075 (+0331)

00FC

U

Ú

Ù

Û

Ǔ

 

 

Ű

Ȕ

Ū

Ü

 

00DA

00D9

00DB

01D3

 

 

0170

0214

016A

0055 (+0331)

00DC

; u

ʉ́

ʉ̀

ʉ̂

ʉ̌

 

 

ʉ̋

ʉ̏

ʉ̄

ʉ̱

ʉ̈

u <

0289 (+0301)

0289 (+0300)

0289 (+0302)

0289 (+030C)

 

 

0289 (+030B)

0289 (+030F)

0289 (+0304)

0289 (+0331)

0289 (+0308)

u =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

; U

Ʉ́

Ʉ̀

Ʉ̂

Ʉ̌

 

 

Ʉ̋

Ʉ̏

Ʉ̄

Ʉ̱

Ʉ̈

U <

0244 (+0301)

0244 (+0300)

0244 (+0302)

0244 (+030C)

 

 

0244 (+030B)

0244 (+030F)

0244 (+0304)

0244 (+0331)

0244 (+0308)

U =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] u

ʋ́

ʋ̀

ʋ̂

ʋ̌

 

 

 

 

ʋ̄

ʋ̱

 

 

028B (+0301)

028B (+0300)

028B (+0302)

028B (+030C)

 

 

 

 

028B (+0304)

028B (+0331)

 

] U

Ʋ́

Ʋ̀

Ʋ̂

Ʋ̌

 

 

 

 

Ʋ̄

Ʋ̱

 

 

01B2 (+0301)

01B2 (+0300)

01B2 (+0302)

01B2 (+030C)

 

 

 

 

01B2 (+0304)

01B2 (+0331)

 

 

Punctuation

The keystrokes are at the top of the column.

“Rota” keying example:

 Pressing “ ' ” one time produces “ ʻ ”

 Pressing “ ' ” a second time produces “ ʼ ”

 Pressing “ ' ” a third time produces “ ' ”

 Pressing “ ' ” a fourth time cycles to produce “ ʼ ” again

keys:

"  (rota)

" "  (rota)

" " " (rota)

<  "

>  "

description:

opening double quote

closing double quote

straight double quote

opening double angle quote

closing double angle quote

 

"

«

»

 

201C

201D

0022

00AB

00BB

keys:

'  (rota)

' '  (rota)

' ' ' (rota)

<  '

>  '

description:

opening single quote

closing single quote

straight single quote

opening angle quote

closing angle quote

 

ʻ

ʼ

'

 

2018

2019

0027

2039

203A

 

Note on this Document

This document was originally created as an .odt file using LibreOffice and then converted to PDF. The HTML variant of this document was created using LibreOffice’s Export feature, and then was cleaned up using tidy with this command:

 tidy -w 80 -i -utf8 -ashtml -o output-file.html input-file.html

Technical Support

For limited technical support, please contact:

        Website: www.silethiopia.org

        Email: computer_ethiopia@sil.org

All Documentation Versions